Návrh na vydanie stavebného povolenia: Novostavba výrobno-skladovej haly spo. 3 Energy, s.r.o.

3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 44 293 619 v zastúpení na základe plnej moci zo dňa 25.05.2018 spoločnosťou MB genero, s.r.o., Hviezdoslavova 300, 014 01 Bytča, IČO: 44 370 105 (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 29.10.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou“ na pozemkoch registra “C“ pare. č. KN 12849/2 a C KN 6417/393 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 15.10.2018 pod č.j. 85/6320/2018.

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie