Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril na začiatku roku 2020, ktorý bude dúfam pre nás všetkých ešte lepší, ako ten rok predchádzajúci.  Na začiatok Vám chcem vyjadriť úprimnú vďaku za všetky povzbudzujúce slová i podporu jednotlivých občanov, ktorú mi pri stretnutí vyjadrujete a dodávate mi tak novú energiu pri vedení mesta i rozvíjaní nových aktivít. Vďaka Bohu i vašej podpore a pomoci naše mesto opäť bolo to, ktoré často ukazovalo smer i ostatným obciam a mestám a boli sme nielen v popredí ale na prvom mieste v rôznych aktivitách, ktoré ocenili vládne či mimovládne organizácie. Všetko toto nerobím pre ocenenia, ale preto, aby sa ľudom v našom krásnom meste lepšie žilo.

Nechcem sa utešovať dosiahnutými výsledkami, ale pripravujeme už nové projekty, ktoré chceme realizovať tento rok. V roku 2020 dokončíme kanalizáciu i niektoré vodovodné rozvody a začneme s povrchovou úpravou miestnych komunikácií, ktoré  sú v súčasnosti značne poškodené. Hneď ako nám počasie dovolí chceme začať s výstavbou vyhliadkovej veže s prístupovou cestou - krásňanskou kalváriou so 14 zastaveniami krížovej cesty. Je potrebné tiež dokončiť výstavbu chodníkov smerom od kostola, ale i chodník k zimnému štadiónu. Hneď na začiatku roku, ešte počas januára chceme začať s rekonštrukciou haly na zbernom dvore a pokračovať s ďalšími prácami tak, aby bol do leta zberný dvor zrekonštruovaný a slúžil na uskladnenie separovaného odpadu.

Počas roka chceme pripraviť pre seniorov výstavbu domova dôchodcov a pre najmenších občanov vodné detské ihrisko. Pustíme sa tiež do zateplenia požiarnej zbrojnice a situácia nám tiež velí pokračovať v príprave výstavby bytov na sídlisku v Zákysučí a ak budú okolnosti nápomocné chceme na tomto sídlisku postaviť materskú škôlku, Čaká nás ešte veľa práce pri organizovaní už osvedčených kultúrnych a športových podujatí, na ktorých sa s viacerými z vás počas roka stretávame a porozprávame sa živote v našom meste.

K naplneniu našich plánov nielen týchto, ale aj ďalších akcií budem potrebovať veľa síl a energie, ale aj podpory a pochopenia z vašej strany. Preto Vás chcem veľmi pekne poprosiť a zároveň vám poďakovať za veľkú podporu, ktorú ste mi dávali počas celého roku a ktorá má napĺňa ďalšou novou energiou pracovať pre naše mesto. Chcem vám všetkým z celého srdca poďakovať  za pomoc v minulom roku a poprosiť Vás o podporu a pomoc v nasledujúcom roku.

Tiež chcem poďakovať najmä mojim spolupracovníkom, ale i dobrovoľníkom, rôznych organizáciám a záujmovým združeniam,  ako sú dobrovoľní hasiči, všetky športové organizácie, ľudom,  ktorí nám pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí.  Veľká vďaka patrí tiež seniorom, ale i žiakom a študentom v našom meste. Veľké pán Boh zaplať treba vysloviť i farskému úradu za spoluprácu a pomoc pánovi dekanovi Vojtekovi. Tiež chcem poďakovať všetkým učiteľom, zdravotným a sociálnym pracovníkom, ale i zamestnávateľom a rôznym spolupracujúcim firmám, ktoré budujú naše mesto, alebo dávajú prácu našim ľudom. Chcem poďakovať za spoluprácu i vedeniu župy, jednotlivým ministrom, a pracovníkom ministerstiev, ktorí nám počas roka taktiež pomáhali pri rozvoji nášho mesta. Toto poďakovanie, ktoré čítate je úprimné a zo srdca, a je to len malá náplasť na to, že počas roka v návale práce a rôznych starostí som si nenašiel čas, aby som sa zastavil a osobne vám viacerým poďakoval, ktorí ste pomáhali nášmu mestu a urobili niečo prospešné a dobré nielen pre seba, ale najmä pre ostatných.

Verím, že v novom roku v nás budú prevažovať len tie dobré ľudské vlastnosti, ako je dobrosrdečnosť, láskavosť, prajnosť, ochota pomáhať slabším a odkázanejším a opustia nás všetky tie zlé vlastnosti, ako je závisť, nenávisť, či ubližovanie jeden druhému.

Veľa ľudí hovorí, že Krásno je dobré miesto na život, ale verím, že keď sa splnia tieto želania tak naše mesto bude najlepším miestom na celom svete. Chcem Vám popriať ešte najmä veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, pokoja v zamestnaní i v rodine a aby bol rok 2020 lepší a úspešnejší ako rok minulý.


Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou

Galéria k článku