Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

logo

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Krásno nad Kysucou realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora spotreby palív a energie na úrovni 55,29 MWh/rok.

Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie energetických úspor budovy a zníženie finančných nákladov na spotrebu energie budovy materskej školy.
Kontrahovaná výška NFP 250 333,58 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk