Oznámenie o začatí územného konania č. 220/353/2021/Mel

Dňa 23.02.2021 podal stavebník Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie – Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská – Automatická tlaková stanica (ATS)“ na pozemku parc. č. CKN 4158/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie – Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská – Automatická tlaková stanica (ATS)“ na pozemku parc. č. CKN 4158/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie