Rozhodnutie o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0064/2017/T zo dňa 15.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0062/2018/T zo dňa 16.11.2017. ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z, na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt KRASBYT, s. r. o., Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO 36 779 806 mení rozhodnutie č. 0064/2017/T zo dňa 15.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0062/2018/T zo dňa 16.11.2017 od I. januára 2019 do 31. decembra 2021 takto ...

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie