• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2020

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2020

Predaj a prenájom majetku mesta 2020
Dátum zverejneniaPredmet
16.11.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3485 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na nevysporiadanej parcele: - KNE 1117 – orná pôda o výmere 1033 m2, spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje 51,65 m2, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489 KB)
16.11.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 6780/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 67 m2, na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že parcela je využívaná ako vjazd do garáže k prevádzke. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 490 KB)
16.11.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 8419/9 , ktorá je súčasťou parcely KNE 9373 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55m2 - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, prístupová cesta k rodinnému domu. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 488 KB)
16.11.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časť pozemku p.č. KN-C 6417/2 - zastavané plochy o výmere 362 m2 na základe GP vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom vytvorenia parkovacích miest pre firmu. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 202 KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaného na LV 1812 a to: parcela KNC 44/31, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie, spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie kanalizačnej prípojky pre RD č. 1488 Oprávnení z vecného bremena Dana Špiláková, bytom SNP 1488, 023 02 Krásno nad Kysucou Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie kanalizačnej prípojky ako vecné bremeno na pozemku parcela KNC 44/31, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie z dôvodu - nakoľko nemá inú možnosť napojenia. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 274KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 3396 a to: parcela KNC 12502/1, ktorá je totožná s parcelou EKN 9464/1, druh pozemku, zastavaná plocha, spočívajúce : - v uzatvorení zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí (voda, elektrika, kanalizácia) z dôvodu výstavby rodinného domu Oprávnení z vecného bremena Buchta Adam, bytom Krásno nad Kysucou č. 1464 a manželka Barbora Buchtová, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1486 Dôvod hodný osobitného zreteľa: - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – uloženie inžinierskych sietí (voda, elektrika, kanalizácia) ako vecné bremeno na pozemku parcela KNC 12502/1, ktorá je totožná s parcelou EKN 9464/1, druh pozemku, zastavaná plocha z dôvodu výstavby rodinného domu. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí. (Príloha, pdf, 275KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 275/2, ktorá je totožná s parcelou EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 80 m2, na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako záhrada. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časť pozemku p.č. KN-C 12609/31 - zastavané plochy o výmere 237 m2 na základe GP vedený na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom uskladnenia materiálu. Podmienky nájmu: a) Nájomca musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. b) Nájomca zaplatí Mestu Krásno nad Kysucou ako prenajímateľovi nájomnú cenu spôsobom dohodnutým v nájomnej zmluve. (Príloha, pdf, 200KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, spoluvlastnícky podiel 1/1 Účastník zámennej zmluvy č.2: Seko Marcel r. Seko a Mária Seko r. Kasajová, č. 1301, Krásno nad Kysucou, PSČ 02302, SR, Podiel: 1/1 Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 40 m2 na základe GP zapísané na LV č. 1837, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č.1, nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. E-KN č. 9443, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 40 m2 na základe GP zapísaná na LV č. 3396, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnania Výmery zamieňaných pozemkov nie sú rovnaké – mestské pozemky majú výmeru cca 40 m2 a pozemok vo vlastníctve Seko Marcel a manželka Mária Seko má výmeru cca 40 m2 t.j rozdiel vo výmere nie je žiedny. Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mestokrasno.sk O predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Termín konania obecného zastupiteľstva je 02.09.2020 Ing. Jozef Grapa, primátor mesta (Príloha, pdf, 470KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti parcely: - KNC 6780/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 113 m2, na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je využívaná ako obslužný priestor okolo prevádzky. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, spoluvlastnícky podiel 1/1 Účastník zámennej zmluvy č.2: Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 21 Čadca, IČO: 44 078 544, spoluvlastnícky podiel 1/1 Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 12842/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 294 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN 12842 – trvalé trávnaté porasty zapísané na LV č. 7081, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č.1, nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. C-KN č. 12802/5, zastavané plochy o výmere 377 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN 12802 – zastavané plochy parcela č. C-KN12800/3, zastavané plochy o výmere 41 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN 12800 – zastavané plochy. zapísaná na LV č. 7096, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov s finančným vyrovnaním Výmery zamieňaných pozemkov nie sú rovnaké – mestské pozemky majú výmeru 418 m2 a pozemok vo vlastníctve Reality-Sk, s.r.o. Čadca má výmeru 294 m2 t.j rozdiel vo výmere je 124 m2. Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mestokrasno.sk O predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Termín konania obecného zastupiteľstva je 02.09.2020 Ing. Jozef Grapa, primátor mesta (Príloha, pdf, 470KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 12724/251, ktorá je totožná s parcelou EKN 9439/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 51 m2, na základe GP, - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela sa nachádza pred prevádzkou. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 489KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 47/107 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 50m2 na základe GP - v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela sa nachádza pred prevádzkou. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 487KB)
18.8.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj časti pozemku: - KNC 12415/8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30 m2 na základe GP v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vytvorená prístupovej cesty k pozemku. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. (Príloha, pdf, 487KB)
19.5.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca a to: parcela C-KN č. 6417/186, druh pozemku, ostatná plocha, o výmere na základe vypracovaného GP, vedené na LV 1812, parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere, na základe vypracovaného GP, vedené na LV 7096. (Príloha, pdf, 282KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou So sídlom: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou IČO: 00314072 Zverejnenie zámeru prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevod nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny nachádzajúcich sa v katastrálnom území Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to konkrétne: Účastník zámennej zmluvy č.1: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou , IČO: 00 31 40 72, spoluvlastnícky podiel 1/1 Účastník zámennej zmluvy č.2: Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 21 Čadca, IČO: 44 078 544, spoluvlastnícky podiel 1/1 Predmet zámeny: zámena nehnuteľnosti - pozemku vo výlučnom vlastníctve účastníka č.2 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne : parcely č. C-KN 12842/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 294 m2 na základe GP č. 168/2019 zapísané na LV č. 7081, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve účastníka č.1, nachádzajúci sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: parcela č. C-KN č. 12802/5, zastavané plochy o výmere 377 m2 na základe GP č. 168/2019 zapísaná na LV č. 7096, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor Finančná odplata: Zámena pozemkov bez finančného vyrovnaniaVýmery zamieňaných pozemkov nie sú rovnaké – mestský pozemok má výmeru 377 m2 a pozemok vo vlastníctve Reality-Sk, s.r.o. Čadca má výmeru 294 m2 t.j rozdiel vo výmere je 83 m2. Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania. Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním predaja obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta: www.mestokrasno.sk O predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Termín konania obecného zastupiteľstva je 04.03.2020 (Príloha, pdf, 279KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mestaz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti pozemku: - KNE 9436 – orná pôda o výmere cca 170 m2, na základe GP - v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)
18.2.2020 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou,IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mestaz dôvodu hodného osobitného zreteľa:Odpredaj časti pozemku: - KNC 3754/1 – ostatná plocha o výmere cca 290 m2 na základe GPv zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu na parcele je umiestnená kaplnka. Podmienky odpredaja: 1. rozhodujúca bude ponúknutá cena za pozemok 2. kupujúci musí mať vysporiadané všetky náležitosti voči mestu 3. náklady spojené s vkladom hradí kupujúci (Príloha, pdf, 236KB)