• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2016

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2016

Predaj a prenájom majetku mesta 2016
Dátum zverejneniaPredmet
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN- E č. 9373 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Jozef Kučerík, 023 02 Krásno nad Kysucou 327, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.(Príloha, pdf, 93KB)
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva viď zoznam v k.ú. Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: (všetky parcely k zhliadnutiu v prílohe)(Príloha, pdf, 79KB)
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN- E č. 9458/1 – orná pôda o výmere cca 100 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Jana Kukučková, ul. SNP 287, 023 02 Krásno nad Kysucou, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa .(Príloha, pdf, 93KB)
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN- E 9436 – orná o výmere cca 35 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Emília Masaryková, 023 02 Krásno nad Kysucou 1069, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa .(Príloha, pdf, 92KB)
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN- E č. 12485 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 8 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Dušan Šamaj a manželka Mária, 023 02 Krásno nad Kysucou 45, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa .(Príloha, pdf, 93KB)
25.5.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: priestorov v kultúrnom dome (prízemie) vedľa reštaurácie DaSy, vedeného na LV 1812 o výmere 19,6 m2 do nájmu – Kristína Maslíková, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1617, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu prevádzkovania kaderníctva. (Príloha, pdf, 71KB)
3.6.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časti pozemku p.č. KNC 6780/41 – ostatné plochy o výmere 100 m2 , vedeného na LV 1812 do nájmu – Pavol Hušťava – Gazdovský šenk, 023 02 Krásno nad Kysucou 1538, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - z dôvodu výstavby parkoviska. (Príloha, pdf, 71KB)
24.11.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - parcela KN-C č. 3557/11 – ostatné plochy o výmere cca 15 m2, ktorá je evidovaná na LV 1812 - parcela KN-C č. 3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere cca 15 m2, ktorá je evidovaná na LV 1812 - do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Pavol Kubiš a manželka Oľga, bytom Krásno nad Kysucou č. 643, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v blízkosti mášho rodinného domu.(Príloha, pdf, 98KB)
24.11.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN-C 515/31, súčasť parcely KN-E 515/1 – ostatné plochy o výmere cca 120 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Zdenko Holák, 023 02 Krásno nad Kysucou, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. (Príloha, pdf, 97KB)
24.11.2016 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časti parcely KNE 9409 - vedeného na LV 3396 do nájmu – Mgr. Lenka Droštinová, Blažkov 604, 023 02 Krásno, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu ďalšieho celkového obhospodarovania pozemku, s cieľom spevniť terén a predísť možnému zosuvy pôdy. (Príloha, pdf, 58KB)
1.2.2017 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - časť KNC 44/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 200 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného za účelom výstavby cukrárne. (Príloha, pdf, 92KB)