• Home
  • ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2015

ARCHÍV: Predaj a prenájom majetku 2015

Predaj a prenájom majetku mesta 2015
Dátum zverejneniaPredmet
8.12.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: KNC 12721/230 - vedeného na LV 3396 o výmere 10m2 do nájmu – GRYF media, s.r.o., Pažitie 56, 010 09 Žilina - Bytčica, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu umiestnenie billoardu.(Príloha, pdf, 75KB)

8.12.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti parcely: KNC 12722/18 - vedeného na LV 3396 o výmere 10m2 do nájmu – GRYF, s.r.o., Pažitie 56, 010 09 Žilina - Bytčica, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu umiestnenie billoardu.(Príloha, pdf, 75KB)

14.09.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-C 203/1 – zastavané plochy, časť trávnatej plochy pred bytovým domom č. 1163 , vedeného na LV 1812 do nájmu – obyvatelia bytovky č. 1163, 023 02 Krásno nad Kysucou 1163, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemok sa nachádza pri bytovom dome č. 1163(Príloha, pdf, 71KB)

28.08.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom časti pozemku: p.č. KN-C 44/1 – ostatné plochy, o výmere cca 18m2 , vedeného na LV 1812 do nájmu – Anna Šurábová, 023 02 Krásno nad Kysucou 1176, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu-novinový stánok. (Príloha, pdf, 72KB)

19.08.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 6847, 6848, 6851 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v extraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku:
- parcela KN-E č. 3600/2 – orná pôda o výmere 605 m2, pod B5, podiel 4/40, výmera pripadajúca na podiel – 60,5 m2, ktorá je evidovaná na LV 6847
- parcela KN-E č. 3620/2 – orná pôda o výmere 189 m2, pod B7, podiel 2/20, výmera pripadajúca na podiel – 18,90 m2, ktorá je evidovaná na LV 6848
- parcely KN-E č. 3601/2 – orná pôda o výmere 229 m2, časť parcely KN-E 3618 – orná pôda o výmere 389 m2 pod B2, podiel 1/2, výmera pripadajúca na podiel – 309 m2, ktorú sú evidované na LV 6851 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Emil Sýkora – ČEJS, SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. (Príloha, pdf, 97KB)

19.08.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: časť parcely KN-E č. 9433/2 – ostatné plochy o výmere cca 25 m2 , ktorá je evidovaná na LV 3396, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Ladislav Šlapka, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ul. ČSA 1301/31, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. (Príloha, pdf, 94KB)

25.05.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom-Mesto Krásno nad Kysucou dáva do prenájmu káblovú televíziu, všetky jej zariadenia a rozvody na dobu 10 rokov za podmienok.. (Príloha, pdf, 72KB)

22.05.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom-časti parcely KNC 12415/8 - vedeného na LV 1812 do nájmu – Pavol Poláček, Kalinov 309, 023 02 Krásno, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu údržba (kosenie, čistenie) zvelaďovanie životného prostredia pred rodinným domom. (Príloha, pdf, 71KB)

22.05.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku-Parcelu KN-C č. 515/60 – ostatné plochy o výmere 99 m2 a parcelu KN-C č. 515/61 – ostatné plochy o výmere 17 m2, ktoré sú vedené na LV 1812, do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – SEVAK, a.s. Môrická cesta 1960, 010 57 Žilina v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia čistiarne odpadových vôd. (Príloha, pdf, 94KB)

30.03.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: priestorov požiarnej zbrojnice s.č. 1594, postavenej na p.č. KNC 203/3 vedeného na LV 1812 do nájmu – Peter Sýkora, Struhy 1384, 023 02 Krásno, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu výstavby bytov nad požiarnou zbrojnicou, uskladnenie materiálu a ako obslužný priestor. (Príloha, pdf, 69KB)

30.03.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: časti pozemku p.č. 12421/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 30 m2 , vedeného na LV 1812 do nájmu – VUSLAT- BiBi, s.r.o., Hollého 232/79, 015 01 Rajec, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - z dôvodu rozšírenia terasy na výdaj zmrzliny na ul. kpt. K. Pagáča. ( pri kostole sv. Ondreja) (Príloha, pdf, 74.4KB)

06.02.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku-časť parcely KN-C č. 6780/1 – zastavané plochy o výmere 50 m2 , ktorá je evidovaná na LV 1812,do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Marián Tutka, 023 01 Oščadnica 297, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. (Príloha, pdf, 93KB)

06.02.2015

Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v katastri mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku-KN-C č. 6417/115 – zastavané plochy o výmere 30 m2 , ktorá je evidovaná na LV 1812,do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Alan Labák, 023 02 Krásno nad Kysucou 1106, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby garáže. (Príloha, pdf, 94KB)