Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri revízií 22kV vedenia VN 114 CAPEX Krásno nad Kysucou, Gavlasov - rekonštrukcia vedenia -rekonštrukcia vedenia, k.ú. Krásno nad Kysucou (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.

Ako spoločnosť poverená spoločnosťou Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

vyzývame

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 60 dní.

V prípade ak v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SSE-D, príp. ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona o energetike.

Využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.

Prípadný výrub a okliesnenie stromov a iných porastov je z Vašej strany možný iba
a) za dodržania požiadaviek prevádzkovateľa distribučnej sústavy a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
b) po predchádzajúcom odsúhlasení vykonávania prác zo strany SSE-D, za týmto účelom je potrebné min. 15 dní pred plánovaným začatím prác práce nahlásiť

kontaktnej osobe na tel. 0907 828 551

Bližšie informácie v prílohách:

Prílohy na stiahnutie