Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 220/2018

Navrhovateľ - Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 20.10.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k.ú. Mesta Krásno nad Kysucou.
Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, podľa §35 až 38 stavebného zákona v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby


„Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu “


Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Stavba sa skladá zo stavebných objektov:
- SO 01 - Kanalizácia Zákysučie
- SO 02 - Kanalizácia centrum
- SO 02.1 - Vodovod centrum
- SO 03 - Kanalizácia Kalinov

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie