Rozhodnutie číslo: OU-CA-PLO-2018/008524-013

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ Čadca, PLO“) ako príslušný orgán podľa § 56, ods. 1, písmena c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o lesoch ) a v nadväznosti na ust. § 1 a § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci uloženia opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov rozhodol takto:

Podľa § 62 ods. 2 písm. d) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ukladá obhospodarovateľom lesa v okrese Čadca tieto opatrenia:

 1. Obhospodarovateľom lesa v okrese Čadca mimo kat. úz. Makov sa zakazuje vykonávať úmyselné ťažby dreva okrem výchovných ťažieb v porastoch s vekom do 50 rokov.
 2. Vo všetkých napadnutých porastoch je nutné čo najskôr a radikálne zasiahnuť. Všetky chrobačiare vrátane tých, ktoré sa ešte objavia, spracovať a odviezť čo najskôr.
 3. Prednostne spracovať aktívne chrobačiare, teda tie, v ktorých sa lykožrúty stále nachádzajú a môžu ohroziť okolité zdravé stromy.
 4. V prípade, že obhospodarovateľ lesa nemôže v zákonom stanovených lehotách vykonať NŤ, vypracuje návrh harmonogramu na jej vykonanie. Do 31.10.2018 spracovať aspoň 1/2 z náhodnej ťažby a zvyšok kalamity do 31.3.2019! V ďalšom období postupovať podľa vyhlášky č. 453/2008 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o o ochrane lesa - § 43 ods. 3 a § 28 zákona o lesoch.
 5. Sprísniť hygienu porastov, neasanované napadnuté kmene vyviezť z lesa tak, aby neohrozovali smrekové porasty.
 6. Kmene, ktoré nebudú môcť byť vyvezené a spracované, asanovať čo najskôr odkômením, alebo chemickým postrekom.
 7. Zvyšky po ťažbe čo najskôr asanovať pálením alebo štiepkovaním.
 8. Kopy určené na štiepkovanie ihneď zoštiepkovať, alebo chemicky asanovať (insekticídne siete, postrek).
 9. V okolitých nenapadnutých porastoch zabezpečiť podkômikových pozorovateľov, ktorí budú obhospodarovateľa lesa pravidelne informovať o prírastku nových chrobačiarov.
 10. Na skladoch dreva, kde sa skladuje drevná hmota napadnutá podkômym hmyzom vykonať neodkladné opatrenia proti jeho rozšíreniu - napr. umiestniť feromónové lapače, drevnú hmotu na skládke ošetriť schváleným insekticídom a následne prekryť textíliou (ochrana skládok metóda MERCATA), odkôrňovanie ap.
 11. Uložené opatrenia platia až do odvolania.


Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie