Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 14.3.2018

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 14.03.2018 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (Fr. Buchta, Krásno 1464, Mgr. P. Novotná, Krásno 282, Ing. M. Čimbora, Krásno 103, T. Bros, Oščadnica 898, EDELL, s.r.o. Čadca)
 3. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej komisie, zrušenie uzn. 30/2013
 4. Úprava rozpočtu
 5. Rozbor hospodárenia MsP za rok 2017
 6. Zmluva o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice
 7. SEVAK – kúpne zmluvy na vodovod a kanalizáciu
 8. Slovenský pozemkový fond – odkúpenie pozemku – cyklotrasa
 9. Pridelenie uvoľneného bytu
 10. Prijatie uznesení k projektom
 11. Plán činnosti Krasbyt, s.r.o.  na rok 2018
 12. Správa kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2017
 13. Prijatie uznesení, ukončenie

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta