Oznámenie o začatí územného konania č.spisu 17/2018

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 odst.l zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

Dňa 14.05.2018 podal navrhovateľ HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o. Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, ICO: 36 373 303 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane pare.č. 1000/3, 9789/2“ na pozemkoch v extraviláne v k. ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Telekomunikačný stožiar CA006 Vyšné Vane“ na pozemkoch v extraviláne v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň
07.júna 2018 o 9.00 hod.
so zrazom pozvaných na MsÚ v Krásne nad Kysucou v zasadacej miestnosti.

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie námietok a pripomienok sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 odst.3 stavebného zákona má sa za to, že s umiestnením stavby súhlasia.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie