Oznámenie o začatí územného konania č.j. 220/2018

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 odst.l zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním.

Dňa 01.03.2018 podal navrhovateľ - Mesto Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072 v zastúpení Ing.Jozefom Grapom, primátorom mesta, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len stavebný zákon) v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Krásno nad Kysucou - rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k.ú.Krásno nad Kysucou.

Súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň

27,marca 2017 o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na MsÚ v Krásne nad Kysucou v zasadacej miestnosti.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie