Výberové konanie - Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a stavebného úradu

Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a stavebného úradu – investičná činnosť“.

Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je agenda investičnej činnosti mesta, predovšetkým:

 • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami
 • pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk
 • pracovné činnosti pri vybavovaní územných a stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb a vybavovanie sťažností podľa stavebného zákona


Miesto práce: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Požadované vzdelanie:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (oblasť stavebníctvo)
 • vysokoškolské I. stupňa (oblasť stavebníctvo)
 • vysokoškolské II. stupňa (oblasť stavebníctvo)


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Ostatné podmienky:

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • počítačové znalosti na pokročilej úrovni
 • komunikatívnosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť
 • vodičský preukaz sk. B


Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 30. október 2017 do 11,00 hod.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – INVESTIČNÉ“ do podateľne Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, alebo ich poslať poštou na adresu: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

Bližšie informácie:
Jaroslav Pagáč – zástupca primátora
Tel.:     +421 41 43 08 915, +421 41 43 85 200
Email:    jaroslav.pagac@mestokrasno.sk