Výberové konanie - Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a stavebného úradu

Mesto Krásno nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že bude vykonávať výber na pracovné miesto „Zamestnanec oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a stavebného úradu – investičná činnosť“.

Obsahom obsadzovaného pracovného miesta je agenda investičnej činnosti mesta, predovšetkým:

 • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mesta pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní technického dozoru nad stavbami a stavebného dozoru nad drobným stavbami mesta, stavebnými úpravami, udržiavacími prácami a stavebnými časťami
 • pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie mesta, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk
 • pracovné činnosti pri vybavovaní územných a stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb a vybavovanie sťažností podľa stavebného zákona


Miesto práce: Mestský úrad, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2018

Požadované vzdelanie:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (oblasť stavebníctvo)
 • vysokoškolské I. stupňa (oblasť stavebníctvo)
 • vysokoškolské II. stupňa (oblasť stavebníctvo)


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení


Ostatné podmienky:

 • znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti
 • počítačové znalosti na pokročilej úrovni
 • komunikatívnosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť
 • vodičský preukaz sk. B


Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 15. február 2018 do 11,00 hod.Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Krásne nad Kysucou, alebo ich poslať poštou na adresu: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, prípadne elektronicky na mail jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

Bližšie informácie:
Jaroslav Pagáč – zástupca primátora
Tel.:     +421 41 43 08 915, +421 41 43 85 200
Email:    jaroslav.pagac@mestokrasno.sk