Územné rozhodnutie 732/2017

Vec: Mesto Krásno nad Kysucou - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Chodník pre peších v Zákysučí“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


Mesto Krásno nad Kysucou podalo dňa 03.07.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Chodník pre peších v Zákysučí“ v k. ú. Krásno nad Kysucou.


Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.


Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva


rozhodnutie


o umiestnení stavby: „Chodník pre peších v Zákysučí“ na pozemku p.č.KNC 3557/13 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

 

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie

SMS info Krásno nad Kysucou

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk