Stavebné povolenie č.j. 1587/2017

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovala žiadosť navrhovateľa „Obec Zborov nad Bystricou, v zastúpení PaedDr. Jurajom Hlavatým, starostom obce, ICO: 00314366, so sídlom Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou “ zo dňa 27.11.2017 na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova futbalového ihriska Zborov nad Bystricou“ na pozemku pare. č. CKN 4143/1, totožná s parcelami EKN 7068 a 7065 v kat. území Zborov nad Bystricou podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

Stavba:
„Obnova futbalového ihriska Zborov nad Bystricou“

POVOĽUJE.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši obnovu trávnika futbalového ihriska a inštaláciu závlahového systému.

Technické údaje stavby:
Obnovená plocha trávnika futbalového ihriska: 7 040 m2
Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 Obnova trávnika futbalového ihriska - prírodný trávnatý koberec

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie