Stavebné povolenie č.j. 1105/2017

Vec: Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - II.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 110/22kV Krásno nad Kysucou v stavebnom konaní

 

STAVEBNÉ POVOLENIE


Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ICO: 36442151 v zastúpení spoločnosťou MC Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745 a v zastúpení PhDr.Ľubomírou Beháňovou bytom Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina pre spoločnosť EGEM s.r.o, organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok podala dňa 16.08.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - II.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR I10/22kV Krásno nad Kysucou stojacej na pozemkoch p. č.KNC 7373/82, 12416/19, 7373/321, 7373/322, 12725/167, 12725/168, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1,7420/45, 12725/136, 7373/85, 7373/444, 7373/343, 7373/443, 7373/342, 7373/320, 6009/1, 7420/407, 12610, 6009/2, 5982/4, 6012/80, 6012/38, 6012/25, 6012/78, 6012/215, 6012/223, 7373/452, 7373/455, 7373/352, 7373/37, 7373/6, 7420/16, 7353/28, 7353/29, 7353/24, 7353/23, 7353/22, 7353/11, 7353/10, 7353/20, 7353/1, 12415/2, 6012/25, 12415/6, 12415/12, 12415/7, 7053/3, 7373/315, 7373/316, 7373/317, 7373/318, 7373/319, 7373/320, 12725/8, 7373/314, 7373/355, 12725/175, 12725/165, 12725/166, 12725/167, 12725/168, 12725/169, 12725/170, 12725/171, 12725/172, 12725/173, 12725/174, 12725/177, 7420/290, 7420/3,7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1, 7420/45, 12725/156, 7420/380, 7420/384, 7420/385, 7420/4, 7420/284, 7420/378, 7420/377, 7420/376, 7420/269, 7420/270. 7420/271, 7420/379, 12725/164, 12415/5, 12415/6, 7353/1,7353/16, 7353/17, 7353/18, 7350, 7348/2, 7347/3, 7064/9, 7064/8, 12611/2, 12416/14, 12416/15, 12415/13, 7353/10, 7373/351,6012/39 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 554/2017 zo dňa 06.06.2017.


Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zák.č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 odst.5 a § 27 odst.l zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:


Stavba „Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - H.stavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 110/22kV Krásno nad Kysucou stojacej na pozemkoch p. č.KNC 7373/82, 12416/19, 7373/321, 7373/322, 12725/167, 12725/168, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1,7420/45, 12725/136, 7373/85, 7373/444, 7373/343, 7373/342, 7373/320, 6009/1,7420/407, 12610, 6009/2, 5982/4, 6012/80, 6012/38, 6012/25, 6012/78, 6012/215, 6012/223, 7373/452, 7373/352, 7373/37, 7373/6, 7420/16, 7353/28, 7353/29, 7353/24, 7353/23, 7353/22, 7353/11, 7353/10, 7353/20, 7353/1, 12415/2, 6012/25, 12415/6, 12415/12, 12415/7, 7053/3, 7373/315, 7373/316, 7373/317, 7373/318, 7373/319, 7373/320, 12725/8, 7373/314, 7373/355, 12725/175, 12725/165, 12725/166, 12725/167, 12725/168, 12725/169, 12725/170, 12725/171, 12725/172, 12725/173, 12725/174, 12725/177, 7420/290, 7420/3, 7420/137, 7420/380, 7420/286, 7420/285, 7420/1, 7420/45, 12725/156, 7420/380, 7420/384, 7420/385, 7420/4, 7420/284, 7420/378, 7420/377, 7420/376, 7420/269, 7420/270. 7420/271,7420/379, 12725/164, 12415/5, 12415/6, 7353/1, 735316, 7353/17,7353/18,7350, 7348/2, 7347/3,7064/9,7064/8, 12611/2, 12416/14, 12415/13, 7353/10, 7373/351 v k. ú. Krásno nad Kysucou, v k. ú. Krásno nad Kysucou sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov sa

povoľuje.

 

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie