Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 14.12.2017

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 14.12.2017 (štvrtok) o 12.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Kormanec P., Krásno 871, Čimbora  M., Krásno 1378, V. Pešanová, Krásno 1499, Fr. Buchta, Krásno 1464, Ing. J. Kopásek, Dunajov 178, obyvatelia osady Capkov, obyv. ul. Násypy, Pozemné stavby Bratislava, Brainy Jam, Krásno 557, SeVaK, a.s. Žilina)
 3. Kontrola plnenia uznesení, tržnica
 4. Stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2018
 5. Návrhu rozpočtu na rok 2018 a prognózy na roky 2019 - 2020 + žiadosti
 6. Rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2017 + úprava rozpočtu
 7. Rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2017
 8. VZN o miestnych daniach na rok 2018 - návrh
 9. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady – návrh
 10. VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla  v historickej časti  - návrh
 11. VZN o dočasnom parkovaní na vymedzen. úsekoch MK na území mesta - návrh
 12. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno
 13. VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
 14. VZN o ktorým sa určujú pravidla času predaja v obchode, času prevádzky služieb
 15. Dodatok k 1 k VZN č. 1/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky a spôsobe platenia za opatrovateľskú službu
 16. Dodatok č. 1 k VZN  o miestnom poplatku  za rozvoj
 17. Správa kontrolórky z kontroly plnenia uznesení
 18. Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2018
 19. Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2018
 20. Rôzne (tržnica)
 21. Prijatie uznesení, ukončenieIng. Jozef Grapa
Primátor mesta