Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 1105/2017

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 odst.4 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania spojené s miestnym zisťovaním.


Na žiadosť navrhovateľa SSE - distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:
6442 151, v zastúpení spoločnosťou MČ Projekty, s.r.o., so sídlom Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745 a v zastúpení PhDr. Ľubomírou Beháňovou bytom Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina pre spoločnosť EGEM s.r.o., organizačná zložka, Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok, Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 61 odst.l a 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania o povolení stavby.


„Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Krásno nad Kysucou“ - ILstavba: Vonkajšie vzdušné a káblové vedenia 110/22kV a optický prepoj do novej TR 110/22kV Krásno nad Kysucou


na pozemkoch v katastrálnom území Krásno nad Kysucou a súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
09.novembra 2017 o 10.00 hod.
na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou č.dv.5.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie