Štatistika rok 2017

K 31.12.2017 bolo v našom meste prihlásených k trvalému bydlisku 6707 obyvateľov. V roku 2017 sa prihlásilo na pobyt 66 ľudí a odhlásilo sa 85 ľudí. Počet novonarodených detí bol 72, z toho 35 chlapcov a 37 dievčat, čo je oproti roku 2016 nárast o 7 detí. Počas roka zomrelo 66 obyvateľov, z toho 37 mužov a 27 žien, čo je o 7 menej ako predošlý rok. Počet sobášov bol 28. Najstarší občan sa v roku 2017 dožil 94 rokov.

Mestský úrad rozhodoval i pri stavebných konaniach a v roku 2017 vydal 57 stavebných povolení, čo je o 13 viacej ako rok predtým. Územných rozhodnutí vydal 28 čo je o 8 viac ako roku 2016. Počet kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných o 9 viacej ako bol rok predtým a bolo ich vydaných 43.Počet rozhodnutí o odstránení stavby boli 3, tak ako rok predtým a bolo zahájených 8 priestupkov v stavebnom konaní. Taktiež úrad vydal rozhodnutia k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácii v počte 26, čo je o 10 viacej ako rok predtým. Približne rovnaký počet bolo vydaných súhlasov k ohláseniu drobných stavieb v celkovom počte 43.

Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 5 žiadostí na výrub drevín, čo je o 7 menej ako minulý rok. Rovnaký počet ako minulý rok bolo vydaných súpisných čísiel v počte 19. Počet vydaných rybárskych lístkov oproti 2016 klesol o 14, bolo vydaných 77 ks rybárskych lístkov. V roku 2017 bolo prihlásených 27 psov a odhlásilo sa z dôvodu zmeny bydliska majiteľa, alebo úhynu psa 29. Taktiež bolo vydaných 33 vyhlásení o vydržaní vlastného práva k nehnuteľnosti. Rovnaký počet vydaných potvrdení o veku stavby s celkovým počtom 40.

V roku 2017 bolo umiestnených 7 žien v Dome s opatrovateľskou službou a v detskom dome bolo umiestnené 1 dieťa. V minulom roku bolo vyplatených 9 sociálnych jednorazových, nenávratných príspevkov v celkovej sume 375,-€ a Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečilo opatrovateľskú službu 19 občanom.