• Home
  • Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko podpísal v piatok 6.7.2018 rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.

 

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 >>

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 13.6.2018 č. 39/2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou bude mať celkom 12 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto.
Uznesenie č.39/2018 zo dňa 13.6.2018 (PDF, 32 KB)

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Mesto Krásno nad Kysucou podľa § 171 ods. 9 a 176 ods. 8 zákona č. zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má mesto Krásno nad Kysucou 6711 obyvateľov.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do MsZ  v meste Krásno nad Kysucou je 200.
Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre primátora v meste Krásno nad Kysucou je 200.

Oznámenie o počte obyvateľov (PDF, 219 KB)

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mesta Krásno nad Kysucou, konané dňa 10. novembra 2018 bola menovaná Marta Buková. Sídlo: Mestský úrad, kancelária č.7 (počas úradných hodín), telefón: 0908 533 835, E-Mail: ivusaf@azet.sk

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie (PDF, 33 KB)

E-Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
info@mestokrasno.sk

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Komunálne voľby 2018 Krásno nad Kysucou